1399 آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای کشور ایران

بخش آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا طی پانزده سال گذشته تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. کلیه همایشها و کنفرانسهای معتبر علمی که در تقویم کنفرانسهای کشور ثبت می شوند، در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه کنفرانسها می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات کنفرانس ثبت نمایند.

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

8,492 کل کنفرانسها 3,338 کنفرانسهای دانشگاهی 1,016 کنفرانس انجمنها 59,354,224 Views: 6,130 نمایه سیویلیکا

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال 1399

در سال 1399، 89 درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و 10 درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
89% مقالات فارسی 10% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال 1397

563 1 روزه 241 2 روزه 135 3 روزه 32 4 روزه 4 5 روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال 1398

در سال 1399 تعداد 2 همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال 1398

در سال 1399 تعداد 1 همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال 1398

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال 1398

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1399 به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال 1398

در سال 1399 و 1400 تعداد 1 همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1398

0% علوم پزشکی 0% علوم کشاورزی 0% علوم مهندسی 0% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1397

0% علوم پزشکی 0% علوم کشاورزی 0% علوم مهندسی 0% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1396

0% علوم پزشکی 0% علوم کشاورزی 0% علوم مهندسی 0% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1398

در سال 1399 کلا 553 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
24% 12% 9% 3% 2%

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1397

در سال 1398 کلا 894 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% 8% 6% 5% 3%

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1396

در سال 1397 کلا 1,027 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% 9% 3% 3% 3%
توجه: آمار نرم افزارهای همایش برای سال 1396 تقریبی است...