آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای کشور ایران

بخش آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا طی پانزده سال گذشته تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. کلیه همایشها و کنفرانسهای معتبر علمی که در تقویم کنفرانسهای کشور ثبت می شوند، در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه کنفرانسها می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات کنفرانس ثبت نمایند.

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

7,554 کل کنفرانسها 2,997 کنفرانسهای دانشگاهی 912 کنفرانس انجمنها 46,310,390 Views: 5,267 نمایه سیویلیکا

توزیع همایشهای برگزار شده در کشور در سال ۱۳۹۷ در دانشگاهها

در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۳۲ همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در کشور در سال ۱۳۹۷ در انجمنهای علمی

در سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۳ همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال ۱۳۹۷

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال ۱۳۹۷

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعداد ۸۳ همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۸

16% علوم پزشکی 66% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۷

18% علوم پزشکی 7% علوم کشاورزی 36% علوم مهندسی 35% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۶

10% علوم پزشکی 4% علوم کشاورزی 21% علوم مهندسی 20% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۸

در سال 1399 کلا 6 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
16% Hamayesh Negar 16% SinaWeb

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۷

در سال 1398 کلا 592 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
34% Hamayesh Negar 6% AssanHamayesh 5% WordPress 5% SAMAN 3% SinaWeb 1% Arman

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۶

در سال 1397 کلا 1,014 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
26% Hamayesh Negar 9% WordPress 3% SAMAN 3% AssanHamayesh 3% Arman 2%
توجه: آمار نرم افزارهای همایش برای سال 1396 تقریبی است...